CLOD

Comunicació Llengua Oral i Diversitat

CLOD (Comunicació, Llengua Oral i Diversitat)


El grup de recerca CLOD (Comunicació, Llengua Oral i Diversitat) està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l’inici de la seva activitat, l’any 2010, està coordinat per la Dra. Marta Gràcia.  El focus principal del treball del CLOD és l’estudi dels processos d'interacció comunicativa i lingüística en context familiar i escolar tenint en compte la diversitat. En els projectes desenvolupats fins ara ens ha interessat fonamentalment analitzar la metodologia i les estratègies que utilitzen els docents per crear situacions comunicatives a l'aula adequades per tal de promoure la competència lingüística del seu alumnat. També hem dut a terme projectes d’intervenció i assessorament en context escolar per tal de millorar les estratègies i la metodologia utilitzada.

L’EVALOE (Escala de Valoració de la Llengua Oral en context Escolar) (Gràcia et al., 2015), és una escala d’observació per tal de valorar de manera sistemàtica les sessions de classe i dissenyar processos de reflexió conjunta amb docents.

L’EVALOE-SSD (Gràcia et al., 2020, 2021) és un recurs digital intel·ligent de desenvolupament professional per tal d’ajudar als docents a reflexionar sobre les seves classes, prendre decisions, i introduir canvis en la seva pràctica per tal de promoure la competència oral del seu alumnat d’educació infantil, primària i secundària.


L’EVALOF (Domeniconi i Gràcia, 2017) és una escala elaborada per tal que les famílies reflexionin sobre les interaccions en context familiar amb l’objectiu de generar processos de reflexió amb altres i dissenyar processos de canvi per tal de millorar la competència oral de nens i nenes.

El grupo de investigación CLOD (Comunicación, Lengua Oral y Diversidad) está adscrito al Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Desde el inicio de su actividad, en 2010, está coordinado por la Dra. Marta Gràcia.

El foco principal del trabajo del CLOD es el estudio de los procesos de interacción comunicativa y lingüística en contexto familiar y escolar teniendo en cuenta la diversidad. En los proyectos desarrollados hasta ahora nos ha interesado fundamentalmente analizar la metodología y las estrategias que utilizan los docentes para crear situaciones comunicativas en el aula adecuadas para promover la competencia lingüística de su alumnado. También hemos llevado a cabo proyectos de intervención y asesoramiento en contexto escolar para mejorar las estrategias y la metodología utilizada.

La EVALOE (Escala de Valoración de la Lengua Oral en contexto Escolar) (Gracia et al., 2015), es una escala de observación para valorar de manera sistemática las sesiones de clase y diseñar procesos de reflexión conjunta con docentes.

La EVALOE-SSD (Gracia et al., 2020, 2021) es un recurso digital inteligente de desarrollo profesional para ayudar a los docentes a reflexionar sobre sus clases, tomar decisiones, e introducir cambios en su práctica para promover la competencia oral de su alumnado de educación infantil, primaria y secundaria.

La EVALOF (Domeniconi y Gracia, 2017) es una escala elaborada para que las familias reflexionen sobre las interacciones en contexto familiar con el objetivo de generar procesos de reflexión con otros y diseñar procesos de cambio para mejorar la competencia oral de niños y niñas.